terug naar Home

terug naar Educatief Partner

Medezeggenschapsraad

MR

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school vergadert voorafgaand aan een GMR-vergadering. Men bespreekt de zaken die de school aangaan en verder ook alle besluiten van het bestuur en stemt hiermee in of adviseert. 

GMR

Onze onderwijs stichting kent ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad zijn alle dertien scholen van de stichting vertegenwoordigd door een ouder of personeelslid. Deze GMR vergadert zeven keer per jaar waarin men de grote beleidslijnen van de stichting controleert en waar nodig wijzigt.