terug naar Home

terug naar Kind

KaMeR

Ouders vertegenwoordigen de kinderen in de medezeggenschapsraad. Echter kinderen hebben zelf ook hun ideeën en meningen omtrent de gang van zaken op school. Er is om die reden een kindermedezeggenschapsraad ingesteld genaamd "KaMeR".

In deze KaMeR hebben kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zitting. Zij worden gekozen door hun eigen klasgenoten. Zij bespreken samen met de schooleiding en een leerkracht allerlei praktische zaken welke direct met kinderen te hebben maken. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld pestgedrag, het spelen op het plein, gebruik van toilettten, nieuw speelgoed etc.

De afspraak is dat er niet over personen gesproken mag worden!